Menu
Coralie Laudelout

Coralie Laudelout

Graduation 2015

Graduation 2015

Lisa De Vriese

Lisa De Vriese

Liesbeth De Kinder

Liesbeth De Kinder

Graduation 2015

Graduation 2015

Fleur De Mylle

Fleur De Mylle

Heather Cain

Heather Cain

Illustratie

Bachelor en master in de beeldende kunsten > grafisch ontwerp > illustratie

Binnen de afstudeerrichting grafisch ontwerp vertrekken we vanuit vier basisdisciplines met elk een eigen atelier: grafiek, illustratie, grafische vormgeving en nieuwe media. Vanaf de 2e bachelor stellen studenten zelf een keuzepakket samen met opleidingsonderdelen praktijk uit één of meerdere van die ateliers: Publicatie, Visuele Identiteit, Letterontwerp, Kunstenaarsboek, Reproductie en Kunst, Massamedia en Kunst, Interfacedesign, Datavisualisatie en Infographics, Illustratie, Beeldverhaal en Graphic Novel, Illustratieve Vormgeving.

Een praktijk met vele gezichten

De afstudeerrichting grafisch ontwerp is het werkterrein van grafisch kunstenaars, vormgevers, designers en illustratoren. Ze behelst een werkveld dat historisch maar zeker ook actueel erg divers en interdisciplinair is. De bloei van dit werkveld hangt samen met het ontstaan van de moderne beeldcultuur, Sinds de creatie van de boekdrukkunst en als gevolg van de massale expansie van de communicatiemedia en van de beeldcultuur in de 18e en 19e eeuw, hebben kunstenaars zich stelselmatig ingelaten met gedrukte media. Het boek, de editie, de geïllustreerde roman, het dagblad, de periodieke publicatie, de beeldjournalistiek… werden het speelveld van grafici, grafische vormgevers en illustratoren. Er ontstond een complex geheel van grafische praktijken die bepalend zijn voor het uitzicht en de ontwikkeling van onze huidige gemassificeerde beeldcultuur. Zij zijn verweven met niet-artistieke stromen van beeld-, data- en informatieproductie. In de dagdagelijkse visuele communicatie spelen grafische praktijken een centrale rol: in visuele communicatiestrategieën van bedrijven en instellingen, in grafische communicatie binnen de openbare ruimte, in verpakkingsdesign, in het visualiseren van data, in het ontwikkelen van interfaces voor online communicatie… De digitale revolutie gaf aan de beeldcultuur een totaal nieuw elan en intussen kan ook de invloed van interactieve media met moeite worden onderschat. In die digitale beeldcultuur en in de interactieve media van media designers bepalen oude én nieuwe grafische praktijken het beeld en zijn illustratoren actief aan het werk. Je kan illustratie, grafiek, media design en grafische vormgeving dus niet los zien van elkaar. Als gevolg van deze interdisciplinaire evoluties heeft de praktijk van de grafisch kunstenaar, vormgever, media-designer of illustrator vele gezichten.

Brede Basis

De afstudeerrichting steunt op vier basisdisciplines met elk een eigen atelier : grafische vormgeving, illustratie, nieuwe (grafische) media en grafiek. In de eerste bachelor krijgt de student initiaties in elke van deze vier praktijken met hun eigen ontwerpmethodieken en artistieke werkprocessen. Inzicht in de technische aspecten, contexten en artistieke problematieken van deze disciplines is essentieel voor een ontluikend grafisch ontwerper of grafisch kunstenaar. Het laat hem toe zich ofwel te ontplooiën als een interdisciplinair grafisch ontwerper. Ofwel om op geïnformeerde basis een keuze te maken en zich te verdiepen in een deelaspect van het grote en zeer gediversifieerde grafische veld. Via experimenten met de mogelijkheden van diverse grafische media ontdekt de student zijn eigen sterktes en voorkeuren.

Specialisatie en persoonlijke profilering

In de tweede en derde bachelor wordt – naast het verder verdiepen van de vier disciplines – vooral ingezet op de ontwikkeling van een eigen artistiek profiel in de complexe interdisciplinaire grafische context. De student krijgt de mogelijkheid zeer gespecialiseerd in te gaan op deelaspecten en -domeinen van het werkveld en om daarbij zijn kennis en vaardigheden om te buigen tot een eigen artistiek perspectief binnen een kenmerkende praktijk. Hij stelt hiertoe een eigen pakket opleidingsonderdelen samen uit het volgende aanbod: Publicatie, Visuele Identiteit, Letterontwerp, Kunstenaarsboek, Reproductie en Kunst, Massamedia en Kunst, Interfacedesign, Datavisualisatie en Infographics, Illustratie, Beeldverhaal en Graphic Novel, Illustratieve Vormgeving.

In de context van deze afzonderlijke opleidingsonderdelen wordt in kleine groepen verder geïnitieerd, nagedacht over en gewerkt rond de mogelijkheden die het specifieke terrein biedt. Deze manier van werken garandeert dat de student in wisselende groepen overlegt met studenten die zich anders profileren: illustratoren, media designers, grafici en vormgevers inspireren op die manier elkaar en leren samenwerken.

Dit beantwoordt aan de realiteit van het werkveld, waar actieve samenwerkingen legio zijn. Illustratoren en vormgevers creëren samen boeken, huisstijlen en communicatieprojecten, vormgevers en interactief designers werken samen aan interactieve webprojecten, grafici ontwikkelen digitale periodieke publicaties waar interactief designers en vormgevers een hand in hebben, enzovoort. Binnen dit pluriforme geheel ontwikkelt de student vanuit een bewuster gekozen oriëntatie zijn eigen praktijk. En het biedt hem de mogelijkheid om deze praktijk van illustrator, graficus, interactief designer of grafisch vormgever vanuit andere contexten te bekijken. Dit werkt een grondiger en vernieuwend zoeken in de hand.

Master Grafisch Ontwerp

In de master krijgt de student nog meer dan voorheen de ruimte om zijn eigen grafische praktijk te ontwikkelen. Het programma van de master ondersteunt en stimuleert het zelfstandig uitbouwen en coördineren van zijn of haar eigen projecten. De student kiest zelf welke mentoren als klankbord optreden. Theoretische stimuli krijgt de student in gespecialiseerde masterseminaries naar keuze. Frequent overleg en contact met alle andere masterstudenten grafisch ontwerp waarborgt een open, frisse kijk op het eigen werkproces. Het aftoetsen en voeden van de eigen artistieke praktijk gebeurt in de master expliciet in relatie tot het werkveld. Er wordt van de student verwacht dat hij actief participeert in ontwerpbureau’s, bij uitgeverijen van kranten en weekbladen, in kunstdrukateliers, als assistent bij kunstenaars, in musea en in het culturele veld als geheel. De masteropleiding resulteert in een afgewerkt masterproject dat wordt beoordeeld door docenten en door specialisten uit het werkveld.

docenten