Menu

Artistiek docent en voorzitter opleidingscommissie Muziek

 • 50% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen moet je op datum van indiensttreding:

Voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 en V.148 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten;
Bij aanstelling als artistiek docent, voldoen aan de voorwaarden van V.148 §2 van de Codex Hoger Onderwijs:

 • beschikken over minstens een diploma van master.
 • beschikken over minstens 6 jaar nuttige beroepservaring buiten het onderwijs of een diploma van doctor op proefschrift.

Taakomschrijving

De betrekking is onderverdeeld in twee verantwoordelijkheden. Naast een onderwijsopdracht binnen de vakgroep Klassieke Muziek of de vakgroep Muziekproductie, Jazz en Popmuziek, neemt de kandidaat ook de rol op van voorzitter opleidingscommissie voor een richtinggevend volume van 30%.  De voorzitter opleidingscommissie Muziek heeft een leidinggevende rol met betrekking tot alle leden van de opledingscommissie, in samenwerking met de decaan en in delegatie van de decaan.

Taken als artistiek docent

 • Je neemt een onderwijsopdracht op binnen de opleiding Muziek en maakt deel uit van de vakgroep Klassieke Muziek of de vakgroep Muziekproductie, Jazz en Popmuziek; 
 • Je reikt didactisch materiaal aan en actualiseert dit systematisch;
 • Je bouwt een positieve werkrelatie uit met je collega’s;
 • Je past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. 

Taken als voorzitter opleidingscommissie Muziek

De voorzitter managet de opleidingscommissie als een team. Je neemt de brede verantwoordelijkheid op voor het voorbereiden, organiseren en coördineren van de werking van de opleidingscommissie die o.a. volgende taken heeft:

 • het garanderen van de aanwezigheid van voldoende generieke kwaliteitswaarborgen in de opleiding(en):
 • het uitschrijven van het profiel van de opleiding
 • het vastleggen van de domeinspecifieke en opleidingsspecifieke doelstellingen
 • het bepalen van de inhoud en de opbouw van de opleiding
 • het opvolgen van de vastgelegde voorwaarden die de toegang tot bepaalde ambten of beroepen reguleren
 • de realisatie van het opleidingsprogramma en het eindniveau van de opleidingsonderdelen en de opleiding in haar geheel
 • de deugdelijkheid van de beoordeling en examinering van de studenten
 • het controleren en het mogelijkerwijs bijsturen van de studiefiches
 • de opvolging met betrekking tot de inzetbaarheid van de afgestudeerden op de arbeidsmarkt of de doorstroming naar een volgende opleiding
 • het verwerken van informatie en het opvolgen van de ontwikkelingen met betrekking tot de opleiding(en) en het doen van voorstellen voor vernieuwing
 • de voorbereiding en opvolging van visitaties, accreditaties en verbetertrajecten van de opleiding(en);
 • het formaliseren van de contacten met en de inbreng van het betrokken werkveld en aanverwante opleidingen in binnen- en buitenland;
 • het formuleren van adviezen en beleidsopties naar de decaan, de Raad van de school of arts  en het hogeschoolbestuur, het meewerken aan de uitbouw van het beleid en de beleidslijnen van de HOGENT, het vertalen van deze beleidslijnen in concrete acties en plannen voor de opleiding(en);
 • het bepalen van de behoeften op het vlak van personeel in samenwerking met de vakgroepvoorzitters van de vakgroepen die de opleiding bedienen;
 • het vertegenwoordigen van de opleiding zowel intern als extern met aandacht voor de regionale, nationale en internationale context van het hoger onderwijs;
 • het opvolgen van de ontwikkelingen met betrekking tot de opleiding;
 • het formuleren van adviezen over het functioneren in het onderwijs van de OP-leden (vb. aan de hand van de bevragingen, onderwijsindicatoren, …) ten behoeve van de betrokken vakgroepvoorzitter;
 • het doen van voorstellen voor onderwijskundige professionalisering.
 • Competentievereisten
 • je hebt ervaring als lesgever in het hoger kunstonderwijs en hebt een passie voor het doceren aan studenten hoger kunstonderwijs;
 • je hebt kennis van de opleiding Muziek aan het KASK & Conservatorium en van het brede werkveld waartoe deze opleiding zich richt;
 • je hebt kennis van de regionale, nationale en internationale context van het hoger muziekonderwijs;
 • je bent in staat om de opleidingscommissie te managen en te motiveren als een team vanuit sterke coachende en sociale vaardigheden;
 • je hebt gedegen communicatieve vaardigheden en kan draagvlak creëren; je bent besluitvaardig, kan moeilijke beslissingen nemen en deze ook helder motiveren naar je team;
 • ervaring met onderzoek of maatschappelijke dienstverlening strekt tot aanbeveling;
 • je bent creatief en vernieuwend in het verwerken van informatie tot beleidsopties en beleidsvoorstellen en kan deze ook uitdragen naar je team; je kan beleidslijnen vertalen in concrete acties en plannen;
 • je bent in staat om mee te werken aan de uitbouw van het beleid van KASK – Koninklijk Conservatorium in het bijzonder en van de HOGENT in het algemeen,

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 512 (artistiek docent). Naast het salaris ontvangt de voorzitter voor de duur van het mandaat ook een mandaatsvergoeding van 10% van het salaris van lector (barema 502).

Voor meer details over deze barema’s kan je terecht op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-onderwijzend-personeel-hogescholen

Aanstelling

We bieden een statutaire aanstelling voor een volume van 50% in een vacante betrekking voor indiensttreding ten vroegste met ingang van 1-10-2020.

De aanstelling gebeurt in eerste instantie voor een periode van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging op basis van positieve evaluatie. Vanaf het derde opeenvolgende jaar kan deze aanstelling op basis van een positieve evaluatie omgezet worden in een aanstelling van onbepaalde duur, met het zicht op een vaste benoeming.

Mandaatsperiode als voorzitter opleidingscommissie Muziek 

Het betreft in eerste instantie een mandaat met ingang vanaf ten vroegste 1-10-2020. Het betreft een mandaat voor een periode van twee jaar, te verlengen tot vier jaar na een positieve evaluatie door de Raad van de school of arts op advies van de decaan. De mandaatsperiode van vier jaar is verlengbaar na een nieuwe selectieprocedure. De verlenging voor een volgende periode gebeurt opnieuw voor een periode van twee jaar, te verlengen tot vier jaar na een positieve evaluatie door de Raad van de school of arts op advies van de decaan.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 21-09-2020, uitsluitend via https://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig.

Een selectiecommissie zal alle kandidaturen toetsen aan het profiel van de functie volgens de hieronder beschreven selectieprocedure en zal t.a.v. Raad van de school of arts een voorstel formuleren. De selectiecommissie bestaat uit:

 • de decaan van KASK - Koninklijk Conservatorium,
 • een extern lid van de Raad van de school of arts
 • een extern lid aangeduid door de Raad van de school of arts: ofwel vanuit het werkveld, ofwel vanuit de UGent (met sterke affiniteit met de opleiding).


De selectieproef bestaat uit een selectiegesprek. Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

De aanduiding gebeurt bij beslissing van het bestuurscollege op advies van de Raad van de school of arts.

De indicatieve timing voor de selectiegesprekken is september 2020. 

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Lars Kwakkenbos, decaan KASK & Conservatorium, via e-mail: lars.kwakkenbos@hogent.be .

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.