Menu

Artistiek doctor-assistent (100%)

 • 100% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen moet je op datum van indiensttreding:

 • Voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 en V.148 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten;
 • Beschikken over een diploma van doctor in de kunsten in het vakgebied beeldende kunsten, audiovisuele kunsten, drama, muziek of gelijkwaardig;

Taakomschrijving

 • Je voert een postdoctoraal onderzoeksproject in de kunsten, voor minimaal 50% van de opdracht met aandacht voor de valorisatie van de onderzoeksresultaten in presentatiemomenten, het werven van fondsen voor onderzoek en coachen van doctorandi en onderzoekers in de kunsten;
 • Je voert onderwijsondersteunende activiteiten en begeleiding van studenten in de bachelor- en masteropleiding alsook het begeleiden en evalueren van masterproeven binnen het betrokken vakgebied aan KASK & Koninklijk Conservatorium voor maximaal 50% van de voltijdse opdracht;
 • Je draagt ertoe bij dat de studenten kunnen werken in een veilige omgeving die in voldoende mate aangepast is aan de behoeften, normen en reglementeringen, en waarin aandacht is voor alle aspecten van het welzijn en de veiligheid;
 • Je past je indien nodig binnen je functie aan veranderende werkomstandigheden aan.

Competentievereisten

 • Je beschikt over een excellent artistiek oeuvre dat in uitbouw is en dat aan internationale artistieke standaarden voldoet;
 • Je beschikt over recente ervaring met onderzoek in de kunsten uitgaande van en binnen het eigen oeuvre;
 • Je beschikt over de vaardigheden om een langdurig onderzoeksproject tot een goed einde te brengen
 • Je bent bereid en capabel om te communiceren over het eigen artistiek werk en de contexten ervan verbaal te expliciteren;
 • Je bent ten minste passief vertrouwd met kunstenaarsteksten, en bereid en capabel om je in deze vorm uit te drukken over het eigen artistiek werk en onderzoek;
 • Je beschikt over pedagogische en didactische vaardigheden, waarbij onderwijservaring in het hoger onderwijs tot aanbeveling strekt;
 • Je bent flexibel in functie van veranderende werkomstandigheden;
 • Je begrijpt en spreekt de  Engelse taal in het kader van internationalisering. 
 • Je toont betrokkenheid bij de Hogeschool Gent en bij het project van KASK-Koninklijk Conservatorium in het bijzonder.

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 510. Voor meer details voor dit barema m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/lijst.aspx?p=26

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanstelling

De aanstelling vangt aan ten vroegste op 1 oktober 2020 en gebeurt in eerste instantie voor een periode van drie jaar, die eenmaal met een periode van drie jaar kan worden verlengd op basis van een positieve evaluatie.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 02-03-2020, uitsluitend via hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig.

Dossier

Om volledig te zijn en in aanmerking te worden genomen, dient je kandidaatstelling te bestaan uit:

 1. Curriculum vitae [naam_ 1_cv.pdf]
 2. Motivatiebrief [naam _2_motivatiebrief.pdf]
 3. Artistiek portfolio (of eventueel een tekstbestand met een link naar je online portfolio om de totale bestandsgrootte te beperken) [naam_ 3_portfolio.pdf]
 4. Projectvoorstel [naam_ 4_project.pdf]
  Dit is een projectvoorstel voor een postdoctoraal onderzoek in de kunsten (planning voor zes jaar). Je dient hiervoor het sjabloon te gebruiken dat beschikbaar is via http://schoolofartsgent.be/assets/files/paginas/files/postdocform_NL_4_project.docx
 5. Scans van vereiste diploma’s: minimaal een diploma van doctor in de kunsten. [naam_ 5_graad diploma.pdf]
 6. Let op: Zorg dat alle te uploaden documenten correct benoemd zijn, zoals hierboven aangegeven. Respecteer de beperkingen inzake bestandsgrootte, bestandstypes, extensies en speciale tekens vermeld op de sollicitatiepagina. Je ontvangt een automatische bevestigingsmail die de documenten die je uploadde vermeldt. Als iets in deze lijst ontbreekt, contacteer dan vacatures@hogent.be .

Info en procedure

De procedure start met een preselectie op basis van volledigheid en toelatingsvoorwaarden. De commissie maakt daarna op basis van de dossiers een eerste selectie van kandidaten die uitgenodigd zullen worden voor een selectiegesprek.

De selectiegesprekken zullen normaliter plaatsvinden in de week van 20/04/2020. Pas na afloop van de volledige selectieprocedure zullen de kandidaten die niet worden weerhouden hiervan op de hoogte worden gesteld.

Met resterende vragen kan je terecht bij Katrien Vuylsteke Vanfleteren (katrien.vuylstekevanfleteren@hogent.be) van de dienst Onderzoek van KASK & Conservatorium.

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.