Menu

Artistieke assistenten (100%)

 • 100% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen moet je op datum van indiensttreding:

 • Voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten;
 • Beschikken over een master diploma of gelijkwaardig.

Taakomschrijving

 • Je voert een doctoraal onderzoek in de kunsten uit in samenwerking met de universiteit Gent, voor minimaal 70% van de opdracht;
 • Je voert onderwijsondersteunende activiteiten uit en begeleidt studenten binnen het betrokken vakgebied aan KASK-Koninklijk Conservatorium voor maximaal 30% van de voltijdse opdracht;
 • Je draagt ertoe bij dat de studenten kunnen werken in een veilige omgeving die in voldoende mate aangepast is aan de behoeften, normen en reglementeringen, en waarin aandacht is voor alle aspecten van het welzijn en de veiligheid;
 • Je past je indien nodig binnen je functie aan veranderende werkomstandigheden aan.

Competentievereisten

 • Je werkt actief aan de uitbouw van een eigen artistiek oeuvre dat aan internationale standaarden voldoet;
 • Je getuigt van een onderzoekende praktijk binnen de eigen artistieke discipline;
 • Je beschikt over de vaardigheden om een langdurig onderzoeksproject tot een goed einde te brengen
 • Je bent bereid en capabel om te communiceren over het eigen artistiek werk;
 • Je bent ten minste passief vertrouwd met kunstenaarsteksten, en bereid en capabel om je in deze vorm uit te drukken over het eigen artistiek werk en onderzoek;
 • Je beschikt over pedagogische vaardigheden, waarbij onderwijservaring in het hoge onderwijs tot aanbeveling strekt;
 • Je bent flexibel in functie van veranderende werkomstandigheden;
 • Je begrijpt en spreekt de  Engelse taal in het kader van internationalisering. 
 • Je toont betrokkenheid bij de Hogeschool Gent en bij het project van KASK-Koninklijk Conservatorium in het bijzonder.

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 508 (artistiek assistent). Voor meer details voor dit barema m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/lijst.aspx?p=26

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanstelling

De aanstelling vangt aan ten vroegste op 1 oktober 2020 en gebeurt in eerste instantie voor een periode van twee jaar, die tweemaal met een periode van twee jaar kan worden verlengd op basis van een positieve evaluatie (wanneer uitzonderlijke omstandigheden zulks vergen kan de onderzoeker voor een bijkomende termijn van één jaar worden aangesteld conform artikel V.141 van de Codex Hoger Onderwijs).

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 17-02-2020, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig.

Dossier

Om volledig te zijn en in aanmerking te worden genomen, dient je kandidaatstelling te bestaan uit:

 • Curriculum vitae [naam_ 1_cv.pdf]
 • Motivatiebrief [naam _2_motivatiebrief.pdf]
 • Artistiek portfolio (of eventueel een tekstbestand met een link naar je online portfolio om de totale bestandsgrootte te beperken) [naam_ 3_portfolio.pdf]
 • Projectvoorstel [naam_ 4_project.pdf]
  Je dient hiervoor het sjabloon te gebruiken dat beschikbaar is via:
  NL: [http://schoolofartsgent.be/assets/files/paginas/files/docform_NL_4_project_I.docx]
  EN: [http://schoolofartsgent.be/assets/files/paginas/files/docform_EN_4_project_I.docx]
 • Scans van vereiste diploma’s: minimaal een masterdiploma of een diploma daaraan gelijkgesteld. Indien je een diploma gelijkgesteld aan een master voorlegt, voeg je ook stukken ter staving van de gelijkschakeling toe. [naam_ 5_graad diploma.pdf]
  Let op: Zorg dat alle te uploaden documenten correct benoemd zijn, zoals hierboven aangegeven. Respecteer de beperkingen inzake bestandsgrootte, bestandstypes, extensies en speciale tekens vermeld op de sollicitatiepagina. Je ontvangt een automatische bevestigingsmail die de documenten die je uploadde vermeldt. Als iets in deze lijst ontbreekt, contacteer dan vacatures@hogent.be .

Info en procedure

In een eerste selectieronde worden volledige dossiers van kandidaten die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden ingeschat op basis van portfolio en abstract, volgens criteria van artistieke kwaliteit, onderzoekspotentieel en aansluiting bij het profiel van de school en de relevante vakgroep en opleidingen.

Aan kandidaten geselecteerd voor de tweede selectieronde wordt in de loop van februari 2020 een (voorlopig) promotor van KASK & Conservatorium toegewezen die hen zal begeleiden bij het opstellen van een volledig uitgewerkt projectdossier (voor 6 jaar) en het vinden van een tweede promotor aan de Universiteit Gent. Op basis van deze voorstellen wordt een aantal kandidaten geselecteerd voor een selectiegesprek.

De selectiegesprekken zullen normaliter plaatsvinden eind mei 2020.

Een gids met uitgebreide toelichting bij de functie en de kandidaatstelling is beschikbaar via de pagina http://schoolofartsgent.be/nl/onderzoek/hoe-kandideren-voor-een-onderzoeksmandaat. Alle kandidaten wordt sterk aangeraden deze gids aandachtig door te nemen. Met resterende vragen kan je terecht bij David Depestel (david.depestel@hogent.be) van de dienst Onderzoek van KASK & Conservatorium.

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.