Menu

Lector / (artistiek) docent inclusief het mandaat van vakgroepvoorzitter Film, Fotografie en Drama

 • 50% van een voltijdse betrekking

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen moet je op datum van indiensttreding:

Voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 en V.148 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten;

 • Bij aanstelling als lector, beschikken over een diploma van master;
 • Bij aanstelling als docent, beschikken over een diploma van doctor op proefschrift;
 • Bij aanstelling als artistiek docent, voldoen aan de voorwaarden van V.148 §2 van de Codex Hoger Onderwijs:
 • Beschikken over minstens 6 jaar nuttige beroepservaring buiten het onderwijs (artistiek docent)
 • Beschikken over een diploma van master.

Taakomschrijving

De betrekking is onderverdeeld in twee verantwoordelijkheden. Eén deel bestaat uit een onderwijsopdracht binnen de vakgroep Film, Fotografie en Drama voor een richtinggevend volume van 10 à 20%. Het vakgebied wordt bepaald naargelang de expertise van de kandidaat. Naast een onderwijsopdracht neemt de kandidaat ook de rol op van vakgroepvoorzitter. De vakgroepvoorzitter heeft een leidinggevende rol met betrekking tot alle leden van de vakgroep, in samenwerking met de decaan en in delegatie van de decaan.

Taken als lector / (artistiek) docent binnen de vakgroep Film, Fotografie en Drama:

 • Je neemt een onderwijsopdracht op binnen de vakgroep Film, Fotografie en Drama;
 • Je fungeert als mentor van masterproeven en scripties;
 • Je reikt didactisch materiaal aan en actualiseert dit systematisch;
 • Je bouwt een positieve werkrelatie uit met je collega’s;
 • Je past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier kom je tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je vakgroep en binnen de school of arts.

Taken als vakgroepvoorzitter Film, Fotografie en Drama

 • Je stuurt de vakgroep aan als een team;
 • Je neemt de brede verantwoordelijkheid op voor het voorbereiden, organiseren en coördineren van de werking van de vakgroepraad als voorzitter;
 • Je vertegenwoordigt de vakgroep zowel intern als extern met aandacht voor de regionale, nationale en internationale context van het hoger kunstonderwijs;
 • Je organiseert dienstverlening;
 • Je organiseert onderzoek, met aandacht voor het afstemmen van onderzoekslijnen en het indienen van onderzoeksprojecten;
 • Je beheert de personeelsformatie (inzet van personele middelen) van de vakgroep in samenwerking met de opleidingsvoorzitter en de decaan;
 • Je formuleert voorstellen betreffende de praktische organisatie van het onderwijs (hoorcolleges, seminaries, …) en de logistieke ondersteuning van het onderwijs, het beheren van uitrusting en materialen;
 • Je formuleert beleidsopties ten behoeve van de verschillende bestuurlijke niveaus (decaan, Raad school of arts, hogeschoolbestuur).

Competentievereisten

 • Je beschikt over gedegen pedagogische vaardigheden, in het bijzonder voor het lesgeven aan studenten hoger onderwijs, en bent in staat om je theoretische en/of artistieke kennis te delen met studenten;
 • Je hebt een uitgebreide kennis van de vakgroep Film, Fotografie en Drama en van het bredere werkveld waartoe de vakgroep zich richt;
 • Je bent in staat om de vakgroep te managen als een team vanuit sterke coachende en sociale vaardigheden, en je kan medewerkers motiveren;
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden en kan draagvlak creëren;
 • Je bent besluitvaardig, kan moeilijke beslissingen nemen en ze ook helder motiveren naar je team;
 • Je hebt sterke coördinerende vaardigheden, met een focus op budgettering en een goede administratieve afwikkeling;
 • Je hebt ervaring met het organiseren van onderzoek, interne/externe maatschappelijke of wetenschappelijke dienstverlening en met de ontwikkeling en beoefening van de kunsten, al dan niet door het zelf uitvoeren of promoten van onderzoek en het aantrekken of leiden van dienstverlening of het mee ondersteunen ervan;
 • Je bent creatief en vernieuwend in het verwerken van informatie tot beleidsopties en beleidsvoorstellen en kan die ook uitdragen naar je team; je kan beleidslijnen vertalen in concrete acties en plannen;
 • Je bent in staat om mee te werken aan de uitbouw van het beleid van KASK & Koninklijk Conservatorium in het bijzonder en van HOGENT in het algemeen,
 • Je toont betrokkenheid bij HOGENT en bij het project van KASK & Koninklijk Conservatorium in het bijzonder.

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 502 (lector) / 512 (artistiek docent) / 528 (docent). Voor meer details voor dit barema m.b.t. anciënniteit: http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/weddenschalen/overzicht.htm

Naast het salaris ontvangt de vakgroepvoorzitter voor de duur van het mandaat ook een mandaatsvergoeding van 10% van het salaris van lector (barema 502).

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanstelling

We bieden een statutaire aanstelling als lector/(artistiek) docent met een volume van 50% in een vacante betrekking voor indiensttreding ten vroegste met ingang van 01-05-2020.

De aanstelling gebeurt in eerste instantie tot het einde van het academiejaar 2019-2020, met de mogelijkheid tot verlenging op basis van positieve evaluatie. Vanaf het derde opeenvolgende academiejaar kan de aanstelling op basis van een positieve evaluatie omgezet worden in een aanstelling van onbepaalde duur, met het zicht op een vaste benoeming.

Mandaatsperiode als vakgroepvoorzitter Film, Fotografie en Drama

Het betreft in eerste instantie een mandaat met ingang vanaf ten vroegste 01-05-2020. Het betreft een mandaat voor een periode van twee jaar, te verlengen tot vier jaar na een positieve evaluatie door de Raad van de school of arts op advies van de decaan, die o.m. het schriftelijk advies inwint van de vakgroepraad. De mandaatsperiode van vier jaar is verlengbaar na een nieuwe selectieprocedure. De verlenging voor een volgende periode gebeurt opnieuw voor een periode van twee jaar, te verlengen tot vier jaar na een positieve evaluatie door de Raad van de school of arts op advies van de decaan, die o.m. het schriftelijk advies inwint van de vakgroepraad.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 11-03-2020, uitsluitend via https://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig.

Vermeld je periodes van tewerkstelling zo nauwkeurig mogelijk in je CV (met exacte start- en einddata). Enkel tijdige en complete kandidaatstellingen zijn geldig.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, kunnen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

Een selectiecommissie zal t.a.v. Raad van de school of arts een voorstel formuleren. De selectiecommissie bestaat uit:

 • de decaan van KASK & Koninklijk Conservatorium,
 • een extern lid van de Raad van de school of arts, aangeduid door de Raad van de school of arts,
 • een externe, aangeduid door de Raad van de school of arts,
 • een lid van de vakgroep, aangeduid door de vakgroepraad.

De aanduiding gebeurt bij beslissing van het bestuurscollege op advies van de Raad van de school of arts.

De indicatieve timing voor de selectiegesprekken is april 2020.

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Lars Kwakkenbos, decaan KASK & Koninklijk Conservatorium, via e-mail: lars.kwakkenbos@hogent.be.

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.